Muzeum Osiedli Mieszkaniowych [w skrócie MOM] jest oddolną inicjatywą mieszkańców Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Traktuje osiedla powojennego Lublina jako wspólną podstawę tożsamości dla czterech pokoleń mieszkańców miasta.

Pawilon, w którym się znajdujemy, zaprojektowany został przez Zofię i Oskara Hansen w bezpośredniej relacji do Os. Słowackiego, jednego z siedmiu osiedli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Stanowi obiekt muzealny w skali 1:1. W sposób nieinwazyjny wpisuje się w lokalny kontekst, budując relację z najbliższym otoczeniem. Mapa osiedli LSM staje się jego naturalnym przedłużeniem i polem dialogu. 

Obiekt ten, wpisany w strukturę targu przy ul. Wileńskiej, stanowi witrynę osiedla. W niej kondensuje codzienne sytuacje, napięcia, a także przybliża założenia samoorganizacji spółdzielczej i ich partykularne rozumienie w trakcie przemian ustrojowo-gospodarczych, postrzeganych z perspektywy pół-peryferyjnej. Materializuje koncepcję Formy Otwartej jako sposobu na "otwieranie modernizmu" a także jako pedagogiki miejskiej. Przybliża założenia architektów, aby użytkownicy ich realizacji za pomocą architektury stawali się współtwórcami przestrzeni mieszkaniowych i świadomymi, sprawczymi obywatelami miasta.

MoM łączy archiwa społeczne, kolekcję obiektów przyniesionych przez mieszkańców wraz z formatami edukacyjnymi dla osób spoza osiedla.  Muzeum to jednak przede wszystkim otwarte i neutralne miejsce dla spotkań i dyskusji na tematy związane z szeroko rozumianym mieszkalnictwem. Przywołując subiektywne doświadczenia z przeszłości różnorodnych rozmówców, wraz z zespołem MoM, próbujemy zrozumieć się lepiej nawzajem. Pytając o przyszłość, zależy nam, aby jej kształtowanie odbywało się świadomie z naszym wspólnym udziałem. Każda wizyta w przestrzeni ma być performatywnym wydarzeniem "tu i teraz", poruszającym kwestie dotyczące współczesnych zagadnień związanych z miejskością, aktywnością obywatelską, formami integracji sąsiedzkiej i różnymi formami zamieszkania.

Museum of Housing Estates is a grassroots' initiative of the inhabitants of Lublin Housing Cooperative. It treats housing estates as a common basis of identity for four generations of Lublin residents. Museum combines social archives, a collection of objects brought by residents together with educational formats and agonistic dialogue practices.

You will find us at the iconic market at ul. Wileńska 21, designed by Zofia and Oskar Hansen at the turn of the 60/70 as part of the service and commercial experimental housing estate, called Slovackiego Estate. Museum pavilion is a 1: 1 scale object inscribed in the map of the housing structure. It condenses everyday situations, tensions and also brings closer the utopian assumptions of self-organization of the cooperative and their share-holders particular understanding during the political and economic transformation from the perspective of the semi-peripherial country and its province town. It materializes the concept of Open Form as a way to “open modernism" as well as as urban pedagogy and extraordinary invitation from architects, dedicated to users, enabling them to become co-creators of housing spaces and conscious residents of the city.

Each visit to space is to be a performative “here and now" event, addressing issues related to contemporary issues related to urbanity, civic activity, forms of neighborly integration and various forms of habitation.

“In Poland we spend an average of about 80% of our life in an apartment, therefore it is the fundamental determinant of human existence. Flat serves to satisfy basic biological functions and it is a place of regeneration. It is therefore an elementary need from the point of view of the individual. However, the flat plays a role much wider. It decides to a large extent on durability family, the dimension of culture and the model of life. It sets the demographic trend.
Finally, it is a place that protects essential values social and national. Thus, the housing situation of the country determines to a large extent the fate of the nation."

Report on the repair of housing construction, 1981© 2018